TECHNICAL UNEMPLOYMENT DURING THE STATE OF EMERGENCY – PRACTICAL GUIDE

02/04/20200

Având în vedere că instituirea stării de urgență la nivel național, începând cu data de 16 martie 2020, prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020, precum și reducerea activității în majoritatea domeniilor economice la nivel național, Guvernul României a adoptat OUG nr. 30/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020, precum și OUG nr. 32/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020 de modificare a primei ordonanțe de urgență menționate, pentru adoptarea unor măsuri în domeniul protecției sociale și în special, inclusiv pentru reglementarea modalității de acordare a indemnizației aferente șomajului tehnic pentru perioada stării de urgență.

I. BENEFICIARII INDEMNIZAȚIEI AFERENTE ÎNTRERUPERII TOTALE/PARȚIALE A ACTIVITĂȚII sunt următoarele persoane care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronaviruslui SARS-CoV-2:

 • salariaţii angajatorilor[1];
 • alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil, adică toți cei care exploatează o întreprindere prin exercitarea sistematică de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ;
 • participanții la activitățile sportive, astfel cum sunt reglementați prin art. 671 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului: sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători, arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar și alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale;
 • persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

 

II. CONDIȚIILE ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI

1. În cazul salariaților, este necesară suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, adică pentru motive constând în întreruperea sau reducerea temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Atenție! Salariații cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă pentru motivul de mai sus, se află la dispoziția angajatorului, acesta putând decide reînceperea activității, cu respectarea normelor legale pentru perioada stării de urgență și ulterioare.

2. În cazul profesioniștilor și persoanelor care obțineau venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, este necesară întreruperea totală a activității[2] ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 se dovedește prin declarație pe proprie răspundere.

3. În cazul participanților la activitățile sportive, este necesară suspendarea temporară a contractului de activitate sportiva, din initiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

 

III. DOCUMENTE

1. În cazul salariaților, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, o declarație pe proprie răspundere semnată și asumată de reprezentantul legal și lista persoanelor care beneficiază de indemnizația de șomaj.

2. În cazul profesioniștilor și persoanelor care realizează venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, persoanele îndreptățite vor depune la agențiile pentru plăți și inspecție socială teritoriale, o cerere și o declarație pe proprie răspundere semnate și datate, însoțite de copia actului de identitate, precum și extrasul de cont.

Suplimentar față de actele de mai sus, persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și activități conexe, vor depune și un contract de drepturi de autor încheiat în ultimele 3 luni anterioare declanșării situației de urgență.

3. În cazul participanților la activitățile sportive care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă, reprezentantul legal al structurii sportive va depune cererea semnata, declaratia pe propria raspundere semnata, lista sportivilor, precum și copie CI a administratorului structurii sportive.

Toate documentele de mai sus sunt tipizate și se pot descărca de pe site-urile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv agențiilor pentru plăți și inspecție socială.

Documentele se depun semnate, la adresele de mail disponibile pe site-urile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (ex. cluj@anofm.gov.ro) – în cazul salariaților și agențiilor pentru plăți și inspecție socială (ex. plati.covid.cj@mmanpis.ro), în cazul profesioniștilor, participanților la activități sportive și persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe.

 

IV. CUANTUMUL INDEMNIZAȚIILOR ȘI PLATA ACESTORA

1. În cazul salariaților și participanților la activitățile sportive care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă, indemnizațiile pentru șomajul tehnic sunt plafonate la 75% din salariul brut al persoanei îndreptățite, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut la nivel național pentru anul 2020, astfel cum este reglementat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (75% x 5.429 lei = 4.071,75 lei);

 • Din indemnizația de șomaj la care este îndreptățit salariatul, angajatorul reține și plătește impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale de stat şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate; declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează până în data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 • Documentele se depun în luna curentă pentru luna anterioară;
 • În cazul salariaților, sumele se virează din contul bugetului de asigurări sociale, în contul angajatorului, în 15 zile de la trimiterea documentelor;
 • Angajatorul este obligat să vireze angajaților sumele aferente indemnizațiilor de șomaj în 3 zile lucrătoare de la primirea acestora;

 

2. În cazul profesioniștilor, persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, persoanelor cu contract de activitate sportivă, plata indemnizațiilor se realizează din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

 • Pentru profesioniști și persoane care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, indemnizațiile sunt plafonate la 75% din salariul mediu brut la nivel național pentru anul 2020 (75% x 5.429 lei = 4.071,75 lei);
 • plata indemnizațiilor se face prin agențiile pentru plăți și inspecție socială direct în conturile beneficiarilor deschise la unitățile bancare;
 • În cazul persoanelor cu contract de activitate sportivă, plata indemnizațiilor se face prin agențiile pentru plăți și inspecție socială în conturile structurilor sportive, care sunt obligate să vireze ulterior sumele beneficiarilor;
 • Atenție! În cazul profesioniștilor, persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe și persoanelor cu contract de activitate sportivă, plata indemnizațiilor din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale se realizează în termen de 10 zile de la depunerea documentelor, însă: documentele se depun până în data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară!

 

V. INADVERTENȚE ÎNTRE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI MODALITATEA DE APLICARE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

 • Deși OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 32/2020 care modifică ordonanța inițială nu prevăd necesitatea depunerii unui extras de cont de către profesioniști, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială condiționează acordarea indemnizației de depunerea extrasului de cont pentru luna anterioară celei de depunere a declarației.

Opinăm că deși în cazul persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, solicitarea unui extras de cont (și suplimentar, în cazul acestora, a unui contract anterior de drepturi de autor) reprezintă prerogativa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, aceasta fiind conferită prin reglementările de mai sus, o atare solicitare nu poate fi formulată și în cazul profesioniștilor reglementați de art. 3 Cod civil, în lipsa unui text de lege care să confere agenției această posibilitate.

 • În cazul profesioniștilor și persoanelor care realizează venituri exclusiv din drepturi de autor și activități conexe, art. XV din OUG nr. 32/2020 în forma în vigoare la data redactării prezentei, reglementează posibilitatea acordării indemnizației numai în cazul întreruperii TOTALE a activității, nu și în cazul întreruperii parțiale a acesteia.
 • De asemenea, în cazul avocaților, notarilor publici și executorilor judecătorești, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Județene interpretau normele prevăzute la art. XV din OUG nr. 30/2020 astfel cum au fost modificate, în sensul în care nu s-ar aplica și categoriilor menționate mai sus, pe motiv că acestea ar desfășura un serviciu de interes public.

În ce privește condiția întreruperii totale a activității de către profesioniști, s-a adoptat de Camera Senatului un amendament la OUG nr. 32/2020, prin care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. XV inclusiv profesioniștii care întrerup activitatea parțial.

Același amendament stabilește că prin întrerupere parțială a activității se înțelege orice reducere a veniturilor de minim 25% pentru luna de referință.

Prin același amendament, se stipulează că inclusiv avocații, notarii și executorii judecătorești vor putea beneficia de indemnizație, în condițiile stabilite pentru ceilalți profesioniști stipulați la art XV din OUG nr. 30/2020, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 32/2020.

Revenim cu detalii în cazul în care amendamentul de mai sus va trece și de Camera Deputaților și va intra în vigoare.

Articol realizat de Ramona Prunas, avocat în cadrul SCPA CÂMPAN & ȚIMONEA

Cluj-Napoca, 02 aprilie 2020

[1] Atenție! Sunt exceptați de la plata indemnizației salariații care dețin mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă nu este suspendat.

[2] Notă: Există o discrepanță și un tratament diferențiat între salariații care pot beneficia de indemnizație inclusiv în cazul reducerii parțiale a activității și profesioniști/persoane care realizează venituri din drepturi de autor exclusiv, unde este necesar, conform legii, să fi întrerupt TOTAL activitatea. În acest sens, la data redactării prezentei, s-a depus un amendament la OUG nr. 32/2020, în sensul echivalării condițiilor, asttfel ca și profesioniștii să beneficieze de indemnizație în cazul întreruperii PARȚIALE a activității. Vom reveni cu amănunte în cazul adoptării amendamentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *